من آنم که نشانی ندارد, نمایشگاه‌ها

رﺿﺎ ﺣﺴﯿﻨﯽ: رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ اﺳﺖ

رﺿﺎ ﺣﺴﯿﻨﯽ، ﻧﻘﺎش ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ اﺑﻮﺗﺮاﺑﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﺎ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻣﺪام در ﺣﺎل ﮐﻨﮑﺎش و ﭘﮋوﻫﺶ و ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار در رﻧﮓ و ﻃﺮح و دﺷﺖ و دﻣﻦ اﺳﺖ؛ درﺑﺎره ﮐﺎرﻫﺎي اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه (من آنم که نشانی ندارد) ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ: «ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ را ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ آﺛﺎر ﻃﺒﻘﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎ آﺛﺎر ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﺎً ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ روﺣﯽ و ﺳﻠﯿﻘﻪاي ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻓﯿﮕﻮاﺗﯿﻮ اﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﺲ و ﻋﻼﻗﻪ دارم ﮐﻪ در ﮐﺎرﻫﺎي ﻃﺒﻘﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﻌﺪادي از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﮐﺎرﻫﺎ را دﯾﺪم و ﻟﺬت ﺑﺮدم. در ﻣﺠﻤﻮع ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ، ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب اﺳﺖ.»

رضا حسینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *