من آنم که نشانی ندارد, نمایشگاه‌ها

ﮐﻮروش ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺮاد: ﯾﮏ ﺷﺮوع ﺧﻮب ﺑﺮاي آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ اﺑﻮﺗﺮاﺑﯽ

ﮐﻮروش ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺮاد، ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺲ و ﻃﺮاح ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺟﺰو اوﻟﯿﻦ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه (من آنم که نشانی ندارد) ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻗﺒﻠﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ در ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ، ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ: «ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻮر و رﻧﮓ ﺑﻨﺪي ﮐﺎﻣﻼً ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺿﺮﺑﻪﻫﺎ و اﻧﺮژيﻫﺎي دﺳﺖ‌اش ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﯾﮑﯽ از ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺮوع ﺧﻮب ﺑﺮاي آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ اﺑﻮﺗﺮاﺑﯽ اﺳﺖ.» ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺮاد در ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻓﻀﺎي ﮐﺎرﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ: «ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر ﮐﺮده ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻧﻮر ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻫﺮ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺟﻠﻮه ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯿﺎﺑﺪ و ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺳﻪ، ﭼﻬﺎر ﺗﺎﺑﻠﻮي ﺑﺰرگ ﻓﻮق‌اﻟﻌﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﺎر ﺑﺰرگ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﻣﺨﺎﻃﺐ ارﺗﺒﺎط ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺎ اﺛﺮ او ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﻧﺮژي و ﺿﺮب ﻗﻠﻢ و ﺣﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ.» اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ درﺑﺎره وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ آﺛﺎر اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺎ آﺛﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻓﻀﺎي اﻣﺮوز ﺗﺠﺴﻤﯽ، ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ: »ﭼﯿﺰي ﻫﺴﺖ ﮐﻪ آدم در ﮐﺎرﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮي ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎق ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم دو ﺳﻪ ﮐﺎر در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﮐﺎر ﮐﺴﯽ ﻧﺪﯾﺪهام و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺪارد. ژاﻧﺮﺷﺎن ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ آﺛﺎر ﻓﺮق دارد. ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﭼﻨﺪ وﺟﻪ ﺧﻮب دارد. ﭼﯿﺪﻣﺎن آﺛﺎر ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب اﺳﺖ و اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺪام ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺎ ﮐﺪام رﻧﮓ ﮐﻨﺎر ﮐﺪام اﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ را ﻣﻦ در ﮔﺎﻟﺮيﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﮐﻤﺘﺮ دﯾﺪه‌ام.»

ﮐﻮروش ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺮاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *