علی خسروی: ﻫﻨﺮﻣﻨﺪي ﮐﻪ ﻣﻤﻠﻮ از ﻫﯿﺠﺎن اﺳﺖ

ﻋﻠﯽ ﺧﺴﺮوي، ﮔﺮاﻓﯿﺴﺖ و ﻧﻘﺎش ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺛﺎر اﺑﻮﺗﺮاﺑﯽ را از ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ دﻧﺒﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ؛ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آﺑﺮﻧﮓﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ او...

ادامه مطلب