من آنم که نشانی ندارد, نمایشگاه‌ها

علی خسروی: ﻫﻨﺮﻣﻨﺪي ﮐﻪ ﻣﻤﻠﻮ از ﻫﯿﺠﺎن اﺳﺖ

ﻋﻠﯽ ﺧﺴﺮوي، ﮔﺮاﻓﯿﺴﺖ و ﻧﻘﺎش ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺛﺎر اﺑﻮﺗﺮاﺑﯽ را از ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ دﻧﺒﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ؛ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آﺑﺮﻧﮓﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ او در ﮔﺎﻟﺮي ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ. ﺧﺴﺮوي درﺑﺎره اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ: «ﺷﯿﻔﺘﻪ آن ﮐﺎرﻫﺎي آﺑﺮﻧﮓ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ ﺑﻮدم. ﺑﻌﺪاً ﮐﻪ ﺑﻮم را ﮐﺸﻒ ﮐﺮد ﺑﺎ رﻧﮓ آﮐﺮﯾﻠﯿﮏ روي ﺑﻮم ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد و آن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻢ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮد. اﺻﻮﻻً اﺑﻮﺗﺮاﺑﯽ ﻧﻘﺎش ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮاﺳﺖ و ﺧﻮدش ﻣﻤﻠﻮ از ﻫﯿﺠﺎن اﺳﺖ و ﺿﺮﺑﻪﻫﺎي ﻗﻠﻤﯽ را از ﻫﯿﺠﺎن روي ﺑﻮم ﻣﯽﮔﺬارد. ﻧﻘﺎشﻫﺎي ﻓﯿﮕﻮراﺗﯿﻮ او در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اش ﻫﻢ زﯾﺒﺎ ﺑﻮدﻧﺪ؛ وﻟﯽ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دﻓﻌﻪ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه (من آنم که نشانی ندارد) ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ، ﺑﺮاﯾﻢ از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪري آرامﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺿﺮﺑﻪﻫﺎي ﻗﻠﻢ اش ﻗﻮي و اﻣﭙﺮﺳﯿﻮن ﮐﺎرﻫﺎ ﻋﯿﺎن اﺳﺖ و ﮐﺎﻣﻼً دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻪ ﻣﻨﻈﺮهﻫﺎي ﺷﮑﻞ ﮔﺮا را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﭘﺴﻨﺪم. ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮاي اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻘﺎش ﺣﺮﻓﻪاي و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻫﯿﺠﺎنﻫﺎي ﯾﮏ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮد و ﻧﻪ تقلید از دیگران اجرا می‌کند، احترام زیادی قائلم.»

علی خسروی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *