علی خسروی: ﻫﻨﺮﻣﻨﺪي ﮐﻪ ﻣﻤﻠﻮ از ﻫﯿﺠﺎن اﺳﺖ

ﻋﻠﯽ ﺧﺴﺮوي، ﮔﺮاﻓﯿﺴﺖ و ﻧﻘﺎش ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺛﺎر اﺑﻮﺗﺮاﺑﯽ را از ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ دﻧﺒﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ؛ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آﺑﺮﻧﮓﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ او...

Continue reading

ﮐﻮروش ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺮاد: ﯾﮏ ﺷﺮوع ﺧﻮب ﺑﺮاي آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ اﺑﻮﺗﺮاﺑﯽ

ﮐﻮروش ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺮاد، ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺲ و ﻃﺮاح ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺟﺰو اوﻟﯿﻦ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه (من آنم که ن...

Continue reading

علیرضا آدﻣﺒﮑﺎن: ﻃﺒﯿﻌﺖ از ﻧﮕﺎه ﻫﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪي ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ آدﻣﺒﮑﺎن، ﻧﻘﺎش ﻧﯿﺰ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ: «ﺧﺎﻧﻢ اﺑﻮﺗﺮاﺑﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺳﺎل اﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ از دورهاي ﮐﻪ آﺑﺮﻧ...

Continue reading