ﮐﻮروش ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺮاد: ﯾﮏ ﺷﺮوع ﺧﻮب ﺑﺮاي آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ اﺑﻮﺗﺮاﺑﯽ

ﮐﻮروش ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺮاد، ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺲ و ﻃﺮاح ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺟﺰو اوﻟﯿﻦ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه (من آنم که ن...

Continue reading